Gasmeten

Strukton Milieutechniek beschikt over vakkundig opgeleid personeel die een gasmeting uit mogen voeren.

Veiligheid staat altijd voorop. Om veilig te werk te kunnen gaan is het noodzakelijk om de omgeving en werkplek te controleren. Wanneer dit gebeurt, is het van belang om elk mogelijk gevaar uit te sluiten.

Een gevaar dat visueel niet waar te nemen is, zijn gassen. Gassen zijn altijd en overal aanwezig en kunnen gevaarlijk voor de gezondheid zijn als er te weinig of juist een overvloed van is. Gasmeten biedt de uitkomst om een beeld te schetsen van de aanwezige gassen.

Gasmeting is een cruciale stap in het waarborgen van de veiligheid op de werkplek. Het is een proces waarbij de concentraties van gevaarlijke en potentieel explosieve gassen in de lucht worden gemeten. Dit gebeurt om te bepalen of de werkomgeving veilig is voor mensen en machines. Gasmetingen worden uitgevoerd in verschillende omgevingen, waaronder bodem en grondwater, maar ook op werkplekken waar specifieke risico’s bestaan. Strukton Milieutechniek is een expert op het gebied van gasmetingen en geeft u de zekerheid dat uw werkplek veilig is.

Een ex-ox-tox meting is een term die wordt gebruikt voor de bepaling van de concentraties van bepaalde gassen in lucht en/of bodem. Het is een van de methoden die wordt gebruikt om de gezondheid van de bodem en de kwaliteit van de lucht in een bepaald gebied te bepalen en te monitoren. Ex-ox-tox metingen zijn bedoeld om potentiële blootstellingen aan giftige gassen te identificeren en beoordelen, en om stappen te nemen om deze blootstellingen te verminderen of te elimineren.

Quote icon Een gasmeting staat ook wel bekend als Ex-Ox-Tox meting. Ex staat voor explosion (explosiegevaarmeting), Ox staat voor oxygen (zuurstofmeting) en Tox staat voor toxic (giftige stoffen meting). Quote icon

Wie voert een gasmeting uit?

Een gasmeting mag alleen worden uitgevoerd door een erkend en gekwalificeerd bedrijf of professional. Het is verplicht om te beschikken over de juiste kwalificaties en certificeringen, zoals bijvoorbeeld een “gasmeten” certificaat. Hiermee wordt gewaarborgd dat de gasmeting op een veilige en verantwoorde manier wordt uitgevoerd, volgens de geldende wet- en regelgeving. Strukton Milieutechniek beschikt over vakkundig opgeleid personeel die een gasmeting uit mogen voeren. Bij een incident kunnen we snel ter plekke zijn, omdat we een eigen calamiteitendienst hebben die 24/7 beschikbaar is.

Wanneer is gasmeten noodzakelijk?

Wanneer het vermoeden bestaat dat er op een werkplek een zuurstoftekort of -overschot is, of er explosiegevaarlijke of toxische gassen aanwezig kunnen zijn, is het noodzakelijk en tevens wettelijk verplicht om een gasmeting uit te voeren.

Een dergelijke situatie kan zich voordoen als er bijvoorbeeld een lekkage heeft plaatsgevonden en chemische/gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen. Dit kan zijn tijdens een ongeval of een dumping.

Vervolgens moet er een nieuwe gasmeting uitgevoerd worden om te kunnen garanderen dat de atmosfeer veilig is. Als dat het geval is, kunnen de werkzaamheden voortgezet worden.

Waarom het uitvoeren van een gasmeting belangrijk is

Als gasmetingen niet worden uitgevoerd, kan dit leiden tot een aantal potentiële problemen:

  1. Gezondheidsrisico’s: Onveilige gasniveaus kunnen gezondheidsrisico’s opleveren voor mensen die in de buurt zijn of het gebouw bewonen.
  2. Milieuverontreiniging: Gaslekkages kunnen milieuschade veroorzaken en het grondwater vervuilen.
  3. Veiligheidsrisico’s: Onveilige gasniveaus kunnen tot brand en explosie leiden.
  4. Overbodige kosten: Het uitvoeren van noodreparaties en het nemen van maatregelen om veiligheidsproblemen aan te pakken kan aanzienlijke kosten met zich meebrengen.
  5. Juridische verantwoordelijkheid: Het niet uitvoeren van gasmetingen kan leiden tot juridische verantwoordelijkheid en sancties.

Meer advies over gasmeten?

Ellen Proos

Manager IM & Verwerving


0625203808

Ontdek meer van Incident Management

Pagina

Afvoer & Verwerking Gevaarlijke stoffen

Lees meer
Lees meer over Afvoer & Verwerking Gevaarlijke stoffen

Pagina

Drugsafvaldumpingen

Lees meer
Lees meer over Drugsafvaldumpingen

Pagina

Lekkages zware chemicaliën

Lees meer
Lees meer over Lekkages zware chemicaliën