Bodemonderzoek

Wij analyseren jouw wensen, ontrafelen de ‘bodem’- knelpunten en bieden passende oplossingen binnen de wettelijke kaders. Klantgerichtheid, kwaliteit, probleemanalyse, initiatief en vakkundigheid zijn hierbij kenmerkend.

Bij de ontwikkeling van nieuwe infrastructurele projecten, de realisatie van een nieuw gebouw of het bouwrijp maken van de bodem, is er in veel gevallen een bodemonderzoek nodig. De aanleiding van een onderzoek kan dus verschillen. Een andere reden voor een onderzoek kan het in beeld brengen of aantonen van een  verontreiniging zijn. Op basis van een verkennend bodemonderzoek stellen we onder andere de Arbo-technische maatregelen vast. 

Als adviesbureau voeren wij zelfstandig (water)bodemonderzoek en partijkeuringen uit. Naar aanleiding hiervan stellen wij een deskundig en praktisch advies op waarmee je direct aan de slag kunt. Wij analyseren jouw wensen, ontrafelen de ‘bodem’- knelpunten en bieden passende, praktische oplossingen binnen de wettelijke kaders. Klantgerichtheid, kwaliteit, probleemanalyse, initiatief en vakkundigheid zijn kenmerkend voor onze aanpak.

Indien er sprake is van een verontreiniging adviseren wij je over de te treffen maatregelen die de Omgevingswet voor de situatie voorschrijft. Ook de milieukundige begeleiding van de uit te voeren sanering nemen wij voor onze rekening. Strukton Milieutechniek beschikt over de juiste certificaten om een bodemonderzoek uit te mogen voeren.

Lees hieronder verder over de diverse type bodemonderzoeken en eventuele aanleidingen.

Quote icon Meer advies nodig over een bodemonderzoek? Quote icon

Neem contact op

Waarom een bodemonderzoek?

Een bodemonderzoek kan voorgeschreven worden bij de aanvraag van een bouwvergunning of bestemmingsplanwijziging. In dat geval wordt beoordeeld of de bodemkwaliteit geschikt is voor de bestemming. Er zijn ook andere omstandigheden die om een onderzoek vragen:

 • Aanvraag bouwvergunning

  Een bodemonderzoek kan voorgeschreven worden bij de aanvraag van een bouwvergunning of bestemmingsplanwijziging. In dat geval wordt beoordeeld of de bodemkwaliteit geschikt is voor de bestemming.

 • Voorgenomen graafwerkzaamheden

  Bij voorgenomen graafwerkzaamheden voeren wij een bodemonderzoek uit om de Arbo-technische risico’s vast te stellen. Als de werkzaamheden in verontreinigde grond plaatsvinden, beoordelen we of we vanuit de wet bodembescherming saneringsmaatregelen getroffen moeten worden.

 • Calamiteiten en incidenten

  Bij calamiteiten en incidenten stellen we middels een bodemonderzoek vast of er een bodemverontreiniging is ontstaan die op basis van het zorgplichtbeginsel verwijderd moet worden.

 • Grondtransacties

  Bij grondtransacties is het aan te bevelen om een onderzoek uit te voeren aangezien een bodemverontreiniging waardevermindering of gebruiksbeperkingen van het perceel kan opleveren.

Indien een verontreiniging is aangetoond geeft dit veelal aanleiding om nader onderzoek uit te voeren naar de mate en omvang van de verontreiniging en de bijbehorende risico’s.

Vooronderzoek

Elk milieu hygiënisch bodemonderzoek dat wij uitvoeren start met een vooronderzoek conform NEN 5725. Tijdens dit vooronderzoek onderzoeken we de historie van de locatie en bekijken we alle beschikbare bronnen en eventueel aanwezige onderzoekrapportages. De verzamelde informatie uit het vooronderzoek gebruiken wij voor het verkrijgen van inzicht in de (mogelijke) aanwezigheid van verdenkingen en verontreinigingen én daarnaast voor het vaststellen van de onderzoekshypothese.

Verkennend bodemonderzoek

Een verkennend bodemonderzoek voeren wij uit conform de NEN 5740 en biedt een snel en nauwkeurig inzicht in de algehele bodemkwaliteit. De NEN5740 kent verschillende onderzoeksstrategieën die aansluiten bij eerdere genoemde onderzoekaanleidingen.

Nader bodemonderzoek

Een nader bodemonderzoek voeren wij uit conform de NTA 5755. Het doel van een nader bodemonderzoek betreft het bepalen van de omvang en mate van eerder aangetoonde verontreinigingen. Na het in beeld brengen van de verontreinigingssituatie, kunnen we vaststellen of er sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Daarnaast bepalen we of er sprake is van verspreidingsrisico, ecologische risico’s en humane blootstellingsrisico’s en hiermee sprake is van een eventuele saneringsnoodzaak.

Verkennend Waterbodemonderzoek

Een waterbodemonderzoek wordt uitgevoerd conform de NEN 5720 en biedt een snel en nauwkeurig inzicht in de algehele waterbodemkwaliteit. Afhankelijk van het type oppervlaktewater en onderzoeksdoelen kent de NEN5720 verschillende onderzoeksstrategieën.

Partijkeuring AP-04

Een partijkeuring (AP-04 keuring) betreft een kwaliteitskeuring van een partij grond. De partijkeuring is voorgeschreven om de hergebruiksmogelijkheden van een partij grond vast te stellen. De bemonstering vindt onder kwaliteitserkenning van de BRL1000, protocol 1001 plaats. Waar een bodemonderzoek een kwaliteitsbepaling op boorpuntniveau betreft, is een partijkeuring een kwaliteitsverklaring op partijniveau. Meer over een partijkeuring ap-04.

Waarom is bodemonderzoek van belang?

Bekijk onze bodemsanering projecten

Project

Bodemsanering Buisleidingenstraat LSNED

Lees meer
Lees meer over Bodemsanering Buisleidingenstraat LSNED

Project

Bodemsanering te Nieuw-Vossemeer

Lees meer
Lees meer over Bodemsanering te Nieuw-Vossemeer

Project

Bodemsanering Zaans Lood

Lees meer
Lees meer over Bodemsanering Zaans Lood

Meer advies nodig over een bodemonderzoek?

Coen Aarts

Manager Onderzoek & Advies


0614996326

Ontdek meer van Onderzoek & Advies

Pagina

Omgevingswet meldingen

Lees meer
Lees meer over Omgevingswet meldingen

Pagina

Partijkeuring AP04

Lees meer
Lees meer over Partijkeuring AP04

Pagina

Milieukundige begeleiding

Lees meer
Lees meer over Milieukundige begeleiding