Ecologische QuickScan

Tijdig beslissen of er een naderonderzoek en/of een ontheffing nodig is om te voldoen aan de Omgevingswet en zo vertragingen en extra kosten in je project te voorkomen. Dat is de meerwaarde van de ecologische quickscan.

Wanneer je met een project start, is een goede voorbereiding onmisbaar om vertragingen en extra kosten te voorkomen. Een goede voorbereiding zorgt ervoor dat je met zekerheid weet waar je aan toe bent en dat je op een efficiënte en effectieve manier kunt werken.

Strukton Milieutechniek biedt een ecologische Quickscan aan om projectvoorbereiders te ondersteunen bij het voldoen aan de Omgevingswet, Besluit kwaliteit leefomgeving (BKL) en Besluit Activiteiten Leefomgeving (BAL). Door middel van deze snelle scan, kun je de potentiële impact van je geplande project op beschermde soorten inschatten. Hierdoor kan tijdig worden bepaald of er een nader onderzoek en/of een omgevingsvergunning nodig is voorafgaand aan de start van je project. Het uitvoeren van een ecologische quickscan voorkomt dat je project onverwachte kosten maakt en (veel) vertraging oploopt. Het is van belang om, voordat je aan een project begint, de mogelijke impact van je project op het milieu vast te stellen. De Ecologische Quickscan is een uitstekend hulpmiddel om dit te bewerkstelligen.

Het belang van de Omgevingswet, het BAL en het BKL

Een van de doelen van de Omgevingswet, het BAL en het BKL is het beschermen van de Nederlandse natuur en het bevorderen van een duurzaam beheer ervan. Wanneer je werkzaamheden wilt uitvoeren die een storende invloed kunnen hebben op beschermde soorten, dan is het noodzakelijk om een ecologische quickscan uit te voeren. Aan de hand van een ecologische quickscan kan worden bepaald of nader onderzoek en/of een omgevingsvergunning noodzakelijk is.

De Ecologische QuickScan

Een ecologische quickscan geeft inzicht in de mogelijke effecten van geplande werkzaamheden op beschermde soorten en haar leefgebied. De ecologische quickscan bestaat uit een literatuurstudie en een inspectie in het veld. Als adviesbureau voeren wij zelfstandig ecologische quickscans uit en op basis van de resultaten stellen wij een deskundig en praktisch advies op. Hierin beschrijven we de potentiële aanwezigheid van beschermde soorten en de mogelijke gevolgen voor deze soorten door de geplande werkzaamheden. Wanneer in kaart is gebracht welke plant- en diersoorten (mogelijk) voorkomen in het plangebied wordt bepaald of de voorgenomen werkzaamheden een negatief effect hebben op het leefgebied van deze soorten.

Het is belangrijk om te weten dat een ecologische quickscan niet alleen gericht is op het beschermen van soorten en hun leefgebied, maar ook om de projectvoorbereider inzicht te geven in vervolgstappen en te bepalen of er noodzakelijke maatregelen moeten worden genomen.

Adviesbureau

Wij geloven sterk in de waarde van een nauwe samenwerking met onze opdrachtgevers en zorgen ervoor dat je de juiste informatie en ondersteuning krijgt om uw project snel

en efficiënt uit te voeren. Daarom bieden we je een eerlijk en transparant advies, waarbij we rekening houden met de specifieke situatie en wensen.

Doordat we niet alleen een adviesbureau zijn, maar zelf ook milieu- en civieltechnische projecten uitvoeren zijn wij in staat actuele kennis van wet en regelgeving te vertalen naar praktische uitvoerbare adviezen.

Met ons advies wordt inzichtelijk of direct kan worden gestart met de werkzaamheden, maatregelen moeten worden genomen om negatieve effecten te voorkomen, een nader onderzoek naar soorten noodzakelijk is en of een omgevingsvergunning in het kader van de omgevingswet, het BAL en het BKL moet worden aangevraagd bij de provincie.

Meer informatie over onze ecologische quickscan?

Coen Aarts

Manager Onderzoek & Advies


0614996326

Ontdek meer van Onderzoek & Advies

Pagina

Bodemonderzoek

Lees meer
Lees meer over Bodemonderzoek

Pagina

Omgevingswet meldingen

Lees meer
Lees meer over Omgevingswet meldingen

Pagina

Milieukundige begeleiding

Lees meer
Lees meer over Milieukundige begeleiding