Grond- en grondwatersanering voormalig drugslab Gemeente Horst aan de Maas

Opdrachtgever

Gemeente Horst aan de Maas

Afdeling

Milieurealisatie

Status

Afgerond

Contractvorm

Aannemingsovereenkomst

Het Project
Op een locatie in de Gemeente Horst aan de Maas is een drugslab en bijbehorende chemicaliënopslag aangetroffen. Na het verwijderen en afvoeren van aangetroffen chemicaliën, heeft Strukton Milieutechniek een verkennend en nader bodemonderzoek uitgevoerd. Uit deze onderzoeken bleek dat er een grond- en grondwaterverontreiniging aanwezig was met aceton en 2-propanol als gevolg van de productie van harddrugs.

Vervolgens is een grond- en grondwatersanering Horst aan de Maas uitgevoerd, waarbij de aanwezige verhardingen, begroeiing en ondergrondse funderingen zijn verwijderd, de sterk verontreinigde grond is ontgraven en afgevoerd en de ontgraving is aangevuld met schoon zand. Hierna heeft een grondwatersanering plaatsgevonden. Het onttrokken grondwater is na zuivering op de Groote Molenbeek geloosd.

Er is voldaan aan de wettelijke zorgplicht en de locatie is weer geschikt voor het oorspronkelijke gebruik

Resultaat
Met het onderzoek is de omvang van de verontreiniging in beeld gebracht, alsmede de parameters die voor de aanpak en kosten van de sanering van belang zijn. Vervolgens is de aanwezige grond- en grondwaterverontreiniging verwijderd. Er is voldaan aan de wettelijke zorgplicht en de locatie is weer geschikt voor het oorspronkelijke gebruik.

Bijzonderheden
Door het hele traject van onderzoek, ontwerp, budgettering, vergunningen en meldingen en realisatie te verzorgen, heeft Strukton Milieutechniek de opdrachtgever maximaal ontzorgd, waarbij met minimale kosten een maximaal resultaat is behaald. Belangrijke aspecten hierbij waren een maatwerkvergunning Waterwet voor de lozing van het gezuiverde water, de afweging van meerdere saneringsvarianten en de toepassing, naast een reguliere grondsanering, van een intermitterend onttrekkingsregiem met buffering om een specifieke stromingsdynamiek in de bodem te bereiken voor de grondwatersanering. De saneringswerkzaamheden zijn uitgevoerd in de bebouwde kom. Door proactief handelen en het maken van goede afspraken met de gemeente, het tijdig informeren van de omgeving en het uitvoeren van luchtkwaliteitsmetingen heeft Strukton Milieutechniek de overlast voor de omgeving tot een minimum beperkt.

Benieuwd naar alle andere projecten van Strukton Milieutechniek?

Wij werken voortdurend aan nieuwe projecten om actief bij te dragen aan een gezonde en veilige leef- en werkomgeving