Bekijk alle projecten

Bodemsanering te Nieuw-Vossemeer

Het project

Door lozing van bestrijdingsmiddelen op een spoelput en lekkage van ondergrondse tanks is op de locatie een bodemverontreiniging ontstaan. Een verontreiniging met arseen en bestrijdingsmiddelen en een verontreiniging met olie en vluchtige aromaten (BTEXN). Daarnaast is ook nog een verontreiniging met asbest aanwezig. Aan Strukton Milieutechniek de taak om de verontreinigingen te saneren.

De werkzaamheden bestonden uit het verwijderen van aanwezige verhardingen, begroeiing, ondergrondse funderingen en overige obstakels. Vervolgens is de sterk verontreinigde grond ontgraven en afgevoerd en het grondwater onttrokken, gezuiverd en geloosd op het oppervlaktewater. Aansluitend is de ontgraving aangevuld, een halfverharding aangebracht en de locatie opgeruimd.

Door de uitgevoerde saneringswerkzaamheden is de locatie geschikt voor “wonen met tuin” en kunnen er grondgebonden woningen gebouwd worden.

Resultaat

De bodemsanering is veilig, volgens de vigerende wet- en regelgeving, zonder klachten uit de omgeving en ondanks grote afwijkingen, binnen de gestelde planning uitgevoerd. Door de uitgevoerde saneringswerkzaamheden is de locatie geschikt voor “wonen met tuin” en kunnen er grondgebonden woningen gebouwd worden.

Bijzonderheden

De saneringswerkzaamheden zijn uitgevoerd in de bebouwde kom. Door proactief handelen en het maken van goede afspraken heeft Strukton Milieutechniek de overlast voor de omgeving tot een minimum beperkt. Onder andere door omleidingsroutes voor transportmiddelen, aangepaste werktijden en werkinstructies voor alle betrokken. Daarnaast heeft Strukton Milieutechniek gebruikt gemaakt van lokale onderaannemers, waardoor snel en kundig is gehandeld bij optredende afwijkingen en wijzigingen. Voor start van de werkzaamheden zijn de verwachte afwijkingen en risico’s (o.a. betreffende de verwerking en kosten van de verontreinigde grond) met de opdrachtgever gedeeld en afspraken gemaakt over de afhandeling hiervan. Hierdoor zijn de werkzaamheden, ondanks grote afwijkingen, zonder grote discussies en binnen planning gerealiseerd.

Meer informatie? Neem contact met ons op

Erwin van Arendonk

Projectleider Realisatie & Onderhoud


0681614111

Benieuwd naar alle andere projecten van Strukton Milieutechniek?

Wij werken voortdurend aan nieuwe projecten om actief bij te dragen aan een gezonde en veilige leef- en werkomgeving

Ontdek onze projecten