Bekijk alle projecten

Bodemonderzoek 't Zoet in Breda

Het project

De gebiedstransformatie van het terrein ‘t Zoet te Breda van een industriële naar een gemengde woonfunctie geeft aanleiding om op een slimme, functionele en kosteneffectieve wijze de bodem geschikt te maken voor de toekomstige functie. Hiervoor is inzicht in de bodemkwaliteit en bodemgesteldheid gewenst. Om deze gegevens inzichtelijk te krijgen is een bodemonderzoek noodzakelijk. Vanuit de gemeente Breda heeft Strukton Milieutechniek in 2022 opdracht gekregen om dit bodemonderzoek uit te voeren.

Op basis van het onderzoek adviseren wij het projectteam vervolgens bij het maken van de ontwikkelingskeuzes en eventuele bodemrisico’s te kunnen beheersen.

Het bodemonderzoek is uitgevoerd conform de BRL 2000, protocollen 2001, 2002 en 2018.

Het resultaat

Op basis van het uitgevoerde onderzoek is op vlakniveau inzicht verkregen in de algemene bodemkwaliteit (zowel in het horizontale als verticale vlak) binnen het ontwikkelingsgebied. Daarnaast is risico-reducerend bodemonderzoek uitgevoerd naar verdachte bronlocaties die op basis van de historische activiteiten en eerder uitgevoerd onderzoek als risico zijn aangemerkt.

Op basis van het uitgevoerde onderzoek wordt de bodemstrategie verder vormgegeven door inzicht te creëren in de saneringskosten, bodemrisico’s en hergebruik te optimaliseren. Dit alles afgestemd op de toekomstige gebruiksvormen.

Bijzonderheden

De bijzonderheden van onderhavig onderzoek is gelegen in het feit dat er nog geen duidelijke inrichting van de locatie bekend is maar wel een zo breed mogelijke doelstelling ten aanzien van de bodemkwaliteit gewenst was die aansluit op de huidige onderzoeksnormen. Hierbij is tevens gebruikt gemaakt van de onderzoeksgegevens vanuit het verleden. Deze onderzoeken waren veelal vanuit een andere onderzoeksdoelstelling uitgevoerd en zijn gedateerd waardoor de bodemkwaliteit van het gehele terrein onvolledig in beeld was. Hierdoor waren hiaten in de gewenste bodeminformatie aanwezig.

Met de huidige verkregen onderzoeksgegevens is vervolgens een strategie voor de gewenste bodemkwaliteit uitgewerkt passend bij de beoogde bodemgebruiksvormen. Hierbij is een bodemstrategie dan ook vroegtijdig in de ontwikkelingsfase uitgewerkt.

Terrein 't Zoet in Breda

Meer informatie over dit project?

Frank Stelten

Projectleider Onderzoek & Advies


06-15519284

Benieuwd naar alle andere projecten van Strukton Milieutechniek?

Wij werken voortdurend aan nieuwe projecten om actief bij te dragen aan een gezonde en veilige leef- en werkomgeving

Ontdek onze projecten