Bekijk alle projecten

Bodemsanering PFAS in grondwater

Project

Tussen januari 2022 en zomer 2023 heeft Strukton Milieutechniek een project uitgevoerd gericht op het aanpakken van PFAS-verontreiniging in het grondwater van het Botlekgebied. Dit project betrof een petrochemisch opslagterrein waar een lek in een ondergrondse bluswaterleiding had geleid tot verontreiniging. Het lek ontstond direct naast een boilerinstallatie en bevond zich nabij een aanlegsteiger. Hoewel de vervuilde bovengrond reeds was verwijderd, bleven er significante hoeveelheden PFAS in het grondwater achter.

Voor de start van dit project vond uitgebreid overleg plaats met de opdrachtgever om een gedegen voorbereiding te waarborgen.

Om de PFAS-verontreiniging in het grondwater aan te pakken, heeft Strukton Milieutechniek gekozen voor in-situ sanering met een speciaal systeem. Dit systeem omvatte het oppompen van verontreinigd grondwater, dat vervolgens buiten de grond werd gereinigd. Na de reiniging werd het schone water weer teruggeleid naar de ondergrond via infiltratieleidingen die rondom het verontreinigde gebied waren aangelegd. Deze methode zorgde ervoor dat het gereinigde water de verontreiniging naar het midden van het gebied dreef, waardoor een effectieve sanering mogelijk was.

Voor de extractie van het verontreinigde water werden drie onttrekkingsfilters geïnstalleerd, die elk reikten tot een ondergrondse kleilaag. Deze filters waren afzonderlijk verbonden met leidingen die naar vacuümtanks leidden. Vanuit deze tanks werd het water naar een waterzuiveringsinstallatie gepompt en via een verdeelput weer terug in de bodem geïnjecteerd.

Gedurende de uitvoeringsfase van het grondwatersaneringsproject heeft Strukton Milieutechniek regelmatig grondwatermonsters genomen. Deze monitoring was essentieel om de effectiviteit van de sanering te beoordelen en waar nodig het saneringsproces bij te sturen. Zo kon, indien de situatie dit vereiste, extra schoon water aan het systeem worden toegevoegd om de reiniging te bevorderen. Daarnaast was het mogelijk om het onttrekkingsregime per filter aan te passen om de efficiëntie te maximaliseren.

In situaties waarin hevige regenval dreigde het systeem met te veel water te overbelasten, werd een oplossing geïmplementeerd waarbij gereinigd grondwater kon worden afgevoerd naar het bedrijfsriool.

Resultaat

De in-situ sanering van het grondwater in het Botlekgebied is succesvol verlopen, ondanks enkele uitdagingen. Tijdens het proces deden zich onverwachte bewegingen in het grondwater voor en bleek het debiet lager dan aanvankelijk verwacht. Desondanks zijn de concentraties PFAS in het grondwater effectief teruggedrongen naar een acceptabel niveau.

Bijzonderheden

Strukton Milieutechniek heeft tijdens het saneringsproject grote nadruk gelegd op de communicatie met de opdrachtgever, vooral wanneer er onverwachte veranderingen in de monitoringsresultaten optraden. Om deze afwijkingen te begrijpen, zijn grondwaterstromingsmodellen ontwikkeld die diepgaandere inzichten boden in de dynamiek van het grondwater. Deze nieuwe inzichten leidden tot meerdere aanpassingen van het grondwateronttrekkingsregime. De aanpassingen zorgden voor een effectievere aanpak van de grondwaterverontreiniging, waarbij continu overleg met de opdrachtgever zorgde voor een transparante en responsieve projectuitvoering.

Meer informatie over dit project?

Paul van Berkel

Assistent Projectleider Realisatie & Onderhoud


0614669130

Janne Constandse

Operationeel Manager Realisatie & Onderhoud


076-5960500